Vårt utbud

SGS är engagerade i övervakning, kontroll och restaurering av vår miljö. Vi utför laboratorieanalyser, provtagning och konsulttjänster inom detta område. Vi är specialiserade inom vatten- och markanalyser och har bl a ett avancerat dioxinlaboratorium för rökgasanalyser. Utforska våra olika verksamhetsområden med länkarna i menyn till vänster.

Vi jobbar för att minimera det oförutsedda och för att säkra kvaliteten i våra kunders livsmedels- och dricksvattenproduktion. Vi gör laboratorieanalyser och egenkontrollprogram samt riktade konsulttjänster inom dessa områden. Vi jobbar för att slutkonsumenten ska kunna lita på att maten och dricksvattnet är kontrollerat och säkert.

Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Vi erbjuder ett brett spektrum av analyser inom våra fyra huvudområden vatten, livsmedel, fasta material samt luft.

Använd vårt analyssökverktyg här för att se vårt utbud.

Analyser

Vattenanalyser

Vi utför analyser av såväl kemisk som mikrobiologisk beskaffenhet och utformar provtagningsprogram och analyspaket efter myndigheters krav samt kundens behov och önskemål.

Läs mer

Fasta material

Vi analyserar även andra fasta material såsom byggmaterial och avfall Inom denna provkategori är det ofta viktigt med snabba analyssvar.

Läs mer

Livsmedelsanalyser

Vi har mångårig erfarenhet av livsmedelsområdet och kan hjälpa till med såvälanalys som utvärdering av resultaten, planläggning och utbildning.

Läs mer

Foder

SGS erbjuder ett stort urval av analyser för processat foder av både vegetabiliskt och animaliskt ursprung.

Läs mer

Biotaanalyser

Vi är ackrediterade för analys av en lång rad organiska ämnen och metaller i fisk, skaldjur och växtmaterial.

Läs mer

Rökgaser

Vad gäller luftföroreningar utför vi analyser av dioxiner — biprodukter vid förbränning och industriprocesser.

Läs mer

Vattenanalyser

Dricksvattensföreskrifter LIVSFS 2022:12

Dricksvattensföreskrifter (LIVSFS 2022:12)

De nya dricksvattenföreskrifterna är från årsskiftet officiellt implementerade, och de är utformade för att säkerställa att alla människor har tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten. Dessa föreskrifter innefattar på sikt striktare gränsvärden för vattenkvalitet, samt krav på regelbunden provtagning av rå- och dricksvatten.

 

Läs mer här

Vattenanalyser

Vattenanalyser

SGS utför provtagning och analys av vatten från alla delar i dess kretslopp, d.v.s. i vatten från hav, sjöar och vattendrag (badvatten, recipientvatten och råvatten), i nederbörd, grundvatten, dricksvatten samt avloppsvatten/lakvatten/slam.

Vi utför analyser av såväl den kemiska som den mikrobiologiska beskaffenheten och utformar provtagningsprogram och analyspaket efter myndigheters krav samt kundens behov och önskemål. Vattenanalyser utförs vid alla våra laboratorier. Kemister, limnologer och mikrobiologer svarar för bedömning och tolkning av analysresultaten och är diskussionspartners med dig som kund.

Vi vill ge korrekt och fullödig information till våra miljökunder. Kvalitet, snabbhet och säkerhet är ledord för att möta dom högt ställda förväntningarna. Därför utbildar vi även våra kunder i frågor som rör vatten, exempelvis frågeställningar kring dricksvatten samt ackrediterad provtagning.

Filtrering

Vattenprov analyseras normalt utan föregående filtrering, dvs totalhalten analyseras i det insända provet. Om filtrering önskas skall detta anges i samband med beställning. Vid beställning via @mis framgår det tydligt för vilka parametrar filtrering är möjligt att beställa. Vid beställning av analys på både ofiltrerat och filtrerat prov redovisas båda uppsättningarna resultat på samma analysrapport.

Utforska våra olika verksamhetsområden med länkarna i menyn till vänster.

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Bassängbad

Bassängbad 

SGS erbjuder analyspaket som är utformade i enlighet med gällande föreskrifter. Till detta har vi också ett stort grundutbud där ni kan utforma era egna analyspaket. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

Länkar:

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Analyspaket för badvatten

Analys av badvatten 

SGS erbjuder analyspaket som är utformade i enlighet med gällande föreskrifter. Till detta har vi också ett stort grundutbud där ni kan utforma era egna analyspaket. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Analyspaket för avloppsvatten & slam

Analyspaket för avloppsvatten & slam

Metaller och organiska föroreningar kan ge störningar i reningsprocessen eller ge höga halter i slammet. Slam med höga halter föroreningar ger upphov till kostnader för deponering då det inte kan användas som jordförbättringsmedel. SGS´s analyspaket är anpassade för kommunala och industriella avloppsvatten. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

Provtagning

SGS´s ackrediterade provtagare täcker in hela Sverige
SGS erbjuder en kompetent och erfaren provtagningsavdelning. Provtagarna är licensierade för recipient- respektive avloppsvattenprovtagning. Samtliga metoder ingår också i SGS´s ackreditering och revision av provtagningen genomförs årligen.

Vi utför provtagning i olika typer av sammhang, för vilka olika regelverk också är tillämpliga:

 • Avlopp/industri
 • Grundvatten
 • Ytvatten (sjö, havskust, bäck, å, älv)
 • Dricksvatten
 • Råvatten
 • Lakvatten (deponier, täktverksamhet)

Vi utför provtagningar av:

 • Vatten
 • Sediment

Våra provtagningsmetoder/hanteringsrutiner är sedan lång tid optimerade för efterföljande analys av:

 • Metaller
 • Närsalter
 • Organiska miljögifter
 • Biologiska parametrar (bottenfauna, påväxt, plankton, kiselalger)

Vi använder oss av:

 • Miljövänliga bilar, skotrar, båtar, hydrokopter
 • Adekvat utrustning för stickprovtagning
 • Pumputrustning för flödes-/tidsproportionell provtagning över längre tid
 • Passiv provtagningsmetodik (vattenmossa, Ecoscope®)
 • Ett stort kontaktnät både internt (labpersonal och konsulter) och externt (kollegor, kunder, och myndigheter).

EU:s ramdirektiv för vatten

SGS´s provtagare och konsulter är en stor tillgång för våra kunder som arbetar med EU:s omfattande ramdirektiv för vatten. Våra konsulter har erfarenhet av att upprätta och arbeta med kontrollprogram för framförallt limniska miljöer men också kustnära program. Våra konsulter och provtagare har kännedom om de flesta områden i Sverige genom att de utvärderar och administrerar mer än hälften av landets recipientkontrollprogram. Provtagningsuppdrag kopplade till ramdirektivet pågår i både kust och sjö med statusklassning av bottenfaunasamhället och växtplanktonfloran. Vår samarbetspartner för biologiska analyser är välrenommerade Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Vi följer noga utvecklingen av vattendirektivets införande i Sverige, såsom framtagande av åtgärdsprogram, remissrundor och annat av betydelse för att kunna anpassa våra tjänster och underlätta för dig som kund.

Grundvatten

Grundvatten 

Vattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp; ånga avdunstar från sjöar, hav och vattendrag och faller ned som regn och snö. En del av vattnet rinner direkt ut i sjöar och vattendrag, en del av vattnet tas upp av växternas rötter och avdunstar genom växterna. Resten tränger långsamt ner genom jordlagren och berggrunden till grundvattenzonen, där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda, för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen. I Sverige har vi gynnsamma förutsättningar för bra grundvatten. Vårt klimat och vår geologi, framför allt de många sand- och gruslagringarna i form av t ex rullstensåsar, ger förutsättningar för god tillgång på bra och lätt uttagbart grundvatten. Nästan hälften av vårt dricksvatten utgörs av grundvatten eller s.k. konstgjort grundvatten, dvs. vatten från sjöar, älvar och åar som filtrerats genom grusavlagringar.

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. I Sverige har vi idag en god tillgång till bra dricksvatten men det är inte en självklarhet i framtiden. Det finns flera hot mot vårt dricksvatten. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet, överuttag i kustnära områden kan ge saltvatteninträngning, byggarbeten och trafik kan påverka grundvattnet i känsliga områden m.m.

SGS har ett analysutbud anpassat för grundvatten. Desssutom har vi ackrediterade provtagare och en miljökonsultavdelning som kan bistå med utredningar.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

Expresstjänster

För ett antal analyser i framför allt mark men även i grundvatten, erbjuder SGS expressanalys med extra snabb svarstid. För följande analyser erbjuds expressanalyser:

 • ORGNV
 • M4638
 • HG
 • PAH16
 • ALIF
 • AROM
 • BTEX

Vi erbjuder två olika expressalternativ:

 • Ett dygn
 • Tre dygn

Expressproverna måste bokas via SGS´s expressbokningssystem. Detta är för att vi ska kunna ge er svarsgaranti. Expressprover bokas hos kundservice senast samma dag som proverna skickas in men det är alltid bra att vara ute i så god tid som möjligt för att få en garanterad plats i bokningssystemet. För prover som kommer in utan bokningsnummer garanteras ingen expressanalys. Boka dina expresser på telefon 013-25 49 31.

Provtagning

SGS´s ackrediterade provtagare täcker in hela Sverige
SGS erbjuder en kompetent och erfaren provtagningsavdelning. Provtagarna är licensierade för recipient- respektive avloppsvattenprovtagning. Samtliga metoder ingår också i SGS´s ackreditering och revision av provtagningen genomförs årligen.

Vi utför provtagning i olika typer av sammhang, för vilka olika regelverk också är tillämpliga:

 • Avlopp/industri
 • Grundvatten
 • Ytvatten (sjö, havskust, bäck, å, älv)
 • Dricksvatten
 • Råvatten
 • Lakvatten (deponier, täktverksamhet)

Vi utför provtagningar av:

 • Vatten
 • Sediment

Våra provtagningsmetoder/hanteringsrutiner är sedan lång tid optimerade för efterföljande analys av:

 • Metaller
 • Närsalter
 • Organiska miljögifter
 • Biologiska parametrar (bottenfauna, påväxt, plankton, kiselalger)

Vi använder oss av:

 • Miljövänliga bilar, skotrar, båtar, hydrokopter
 • Adekvat utrustning för stickprovtagning
 • Pumputrustning för flödes-/tidsproportionell provtagning över längre tid
 • Passiv provtagningsmetodik (vattenmossa, Ecoscope®)
 • Ett stort kontaktnät både internt (labpersonal och konsulter) och externt (kollegor, kunder, och myndigheter).

EU:s ramdirektiv för vatten

SGS´s provtagare och konsulter är en stor tillgång för våra kunder som arbetar med EU:s omfattande ramdirektiv för vatten. Våra konsulter har erfarenhet av att upprätta och arbeta med kontrollprogram för framförallt limniska miljöer men också kustnära program. Våra konsulter och provtagare har kännedom om de flesta områden i Sverige genom att de utvärderar och administrerar mer än hälften av landets recipientkontrollprogram. Provtagningsuppdrag kopplade till ramdirektivet pågår i både kust och sjö med statusklassning av bottenfaunasamhället och växtplanktonfloran. Vår samarbetspartner för biologiska analyser är välrenommerade Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Vi följer noga utvecklingen av vattendirektivets införande i Sverige, såsom framtagande av åtgärdsprogram, remissrundor och annat av betydelse för att kunna anpassa våra tjänster och underlätta för dig som kund.

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Lakvatten

LAK-tester 

Vid deponering av avfall upprättas kontrollprogram för att följa eventuell påverkan på omgivningen. Ämnen riskerar att lakas ur deponin med förorening av grundvatten och intilliggande vattendrag som följd. SGS´s anpassade analyspaket ger den information som ofta efterfrågas i kontrollprogram.

Informationsblad:

Provtagning

SGS´s ackrediterade provtagare täcker in hela Sverige. SGS erbjuder en kompetent och erfaren provtagningsavdelning. Provtagarna är licensierade för recipient- respektive avloppsvattenprovtagning. Samtliga metoder ingår också i SGS´s ackreditering och revision av provtagningen genomförs årligen.

Vi utför provtagning i olika typer av sammhang, för vilka olika regelverk också är tillämpliga:

 • Avlopp/industri
 • Grundvatten
 • Ytvatten (sjö, havskust, bäck, å, älv)
 • Dricksvatten
 • Råvatten
 • Lakvatten (deponier, täktverksamhet)

Vi utför provtagningar av:

 • Vatten
 • Sediment

Våra provtagningsmetoder/hanteringsrutiner är sedan lång tid optimerade för efterföljande analys av:

 • Metaller
 • Närsalter
 • Organiska miljögifter
 • Biologiska parametrar (bottenfauna, påväxt, plankton, kiselalger)

Vi använder oss av:

 • Miljövänliga bilar, skotrar, båtar, hydrokopter
 • Adekvat utrustning för stickprovtagning
 • Pumputrustning för flödes-/tidsproportionell provtagning över längre tid
 • Ett stort kontaktnät både internt (labpersonal och konsulter) och externt (kollegor, kunder, och myndigheter).

EU:s ramdirektiv för vatten

SGS´s provtagare och konsulter är en stor tillgång för våra kunder som arbetar med EU:s omfattande ramdirektiv för vatten. Våra konsulter har erfarenhet av att upprätta och arbeta med kontrollprogram för framförallt limniska miljöer men också kustnära program. Våra konsulter och provtagare har kännedom om de flesta områden i Sverige genom att de utvärderar och administrerar mer än hälften av landets recipientkontrollprogram. Provtagningsuppdrag kopplade till ramdirektivet pågår i både kust och sjö med statusklassning av bottenfaunasamhället och växtplanktonfloran. Vår samarbetspartner för biologiska analyser är välrenommerade Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Vi följer noga utvecklingen av vattendirektivets införande i Sverige, såsom framtagande av åtgärdsprogram, remissrundor och annat av betydelse för att kunna anpassa våra tjänster och underlätta för dig som kund.

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Coronavirus via avloppsvattnet

Upptäck coronavirus via avloppsvattnet – ett tidigt varningssystem

Som en del av en effektiv analys- och spårningsstrategi visar sig avloppsvatten vara ett värdefullt verktyg i kampen mot spridningen av coronavirus. Att testa avloppsvatten är ett kostnadseffektivt sätt att kartlägga överföringsdynamiken i hela samhällen och det ger en känslig signal om SARS-CoV-2 finns i befolkningen och om överföringen ökar eller minskar. Vårt laboratorieteam använder PCR-teknik för att detektera och kvantifiera det genetiska materialet SARS-CoV-2. I testrapporten anger vi om viruspartiklar hittades och beräknar viruskoncentrationen i 100 ml okoncentrerat avloppsvatten. Provtagning leder ofta till identifiering av en trend i SARS-CoV-2-nivån i avloppsvatten.

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Recipientvatten

Recipientvatten 

"Recipientvatten provtas och analyseras för att dessa tar emot föroreningar från industri och hushåll. Mätningar genomförs kontinuerligt under lång tid för att effekter på miljön skall kunna följas och öka vår förståelse för ämnenas distribution i miljön. En viktig del av undersökningarna är inriktad på vattnets allmänna fysikaliska/ kemiska tillstånd samt dess innehåll av näringsämnen. Metaller och främmande icke naturliga organiska ämnen studeras också ofta i naturliga vatten. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

Provtagning

SGS´s ackrediterade provtagare täcker in hela Sverige. SGS erbjuder en kompetent och erfaren provtagningsavdelning. Provtagarna är licensierade för recipient- respektive avloppsvattenprovtagning. Samtliga metoder ingår också i SGS´s ackreditering och revision av provtagningen genomförs årligen.

Vi utför provtagning i olika typer av sammhang, för vilka olika regelverk också är tillämpliga:

 • Avlopp/industri
 • Grundvatten
 • Ytvatten (sjö, havskust, bäck, å, älv)
 • Dricksvatten
 • Råvatten
 • Lakvatten (deponier, täktverksamhet)

Vi utför provtagningar av:

 • Vatten
 • Sediment

Våra provtagningsmetoder/hanteringsrutiner är sedan lång tid optimerade för efterföljande analys av:

 • Metaller
 • Närsalter

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hygienövervakning för kundens och den anställdes säkerhet

Hygien - en välkänd utmaning med ny mening

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 kan orsaka andningssjukdomen COVID-19. Viruset överförs främst mellan människor genom andningsdroppar och aerosoler som bildas när du hostar eller nyser. Viruset kan genom dessa aerosoler och droppar hamna på olika ytor i din miljö. Att testa dessa ytor ger dig svar på om dina städrutiner fungerar samt om viruset finns etablerad i din miljö.

En aktuell viktig fråga är om viruset också kan överföras via ytor som har förorenats med virus. Resultaten från aktuella studier drar slut-satsen att virus förblir smittande i 2 - 3 dagar på vissa ytor (rostfritt stål och plast) efter kraftig artificiell kontaminering.

BfR (det tyska federala institutet för risk-bedömning) känner ännu inte till några infektioner med SARS-CoV-2 genom att äta förorenad mat eller genom kontakt med förorenade föremål. Som höljesvirus, där det genetiska materialet är belagt med ett fettlager, reagerar coronavirus på ämnen som löser upp fett, såsom alkoholer eller ytaktivt medel, som finns i tvålar och tvättmedel. Därför rekommenderas rengöring och/eller desinfektion med regelbundna och korta intervall på alla ytor som berörs ofta.

Våra tjänster

Vi kontrollerar effektiviteten av rengöring bland annat genom analys av ytorna för SARS-CoV-2-virusdelar. Dessutom rekommenderar vi att bestämma det totala bakterietalet som en allmän hygienindikator. Vi stöder dig vid utvärdering och förbättring av hygienprocesser och desinfektionsåtgärder. Med hänsyn till WHO: s rekommendation har vi utvecklat en provtagningssats som ni kan beställa av oss.

Provtagning och logistik

Kylda levererade prover ska finnas på laboratoriet inom 48 timmar. Detta säkerställs av våra logistikleverantörer. Efter att proverna har tagits emot i laboratoriet utförs analysen på molekylärbiologisk basis med PCR-analys. Eftersom detekteringen är baserad på den genetiska informationen (RNA) hos viruset, kan ingen åtskillnad göras mellan aktiva och inaktiva virus. Rapporten på de kvalitativa testresultaten finns tillgängliga inom 2–4 arbetsdagar efter provtagning, beroende på inlämningstid. Dessa utredningar bör främst utföras av sektorer med hög allmän trafik.

Dessa inkluderar särskilt:

 • Vårdcentraler och sjukhus
 • Äldres och vårdhem
 • Spa, hälsocenter, nöjesparker
 • Gym, träningsanläggningar
 • Grossist- och detaljhandel
 • Hotell
 • Kollektivtrafik
 • Kryssnings- och passagerarfartyg

Vi rekommenderar bland annat provtagning av följande ytor:

 • Kortmaskiner
 • Dörrhandtag
 • Kaffemaskiner
 • Ljuskontakter
 • Hissknappar
 • Räcken
 • Tangentbord

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Analyser av fasta material

Fasta material

Fasta material 

Vikten av oförstörd mark har uppmärksammats mer och mer på senare år. Begrepp som miljöskuld och ägaransvar har gjort det ekonomiskt kännbart att underlåta att ge akt på den yttre miljön. SGS har ett stort urval av analyser för mark-, slam-, och bottensedimentprov. Vi analyserar även andra fasta material såsom byggmaterial och avfall.

Expressanalyser

Vi erbjuder expressanalyser på ett flertal av de vanligaste analyspaketen i mark och vatten. För uppdaterad lista, besök gärna vår hemsida som du hittar på SGS.se. Vi erbjuder även möjlighet till snabbare analyssvar på vissa paket i övriga provarter som t.ex. PAH i asfalt och dioxiner.

För detaljerad information se sidorna i början av katalogen eller kontakta vår kundservice på telefon: 013-25 49 31.

Homogenisering

Det är ofta nödvändigt att sönderdela fasta material för att åstadkomma homogena prov. Många analysmetoder kräver förbehandling av provet innan analys. Ett antal olika försteg kan därför vara nödvändiga. Laboratoriet förbehåller sig rätten att välja dessa steg så att god analyskvalitet uppnås.

Kontakta kundservice för mer information om vilka provberedningar SGS erbjuder, telefon 013-25 49 20.

Utforska våra olika verksamhetsområden med länkarna i menyn till vänster.

Sök i vårt utbud (extern sida)
Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.

Analyspaket för avfall och återvinning

Analyspaket för avfall och återvinning 

Vår gemensamma miljö är beroende av långsiktigt och hållbart kretsloppstänkande. För att uppnå detta spelar Sveriges avfalls- och återvinningsanläggningar en central roll. SGS har anpassade analyser och tjänster för våra kunder som arbetar efter Avfallsförordningen (2011:927) och t ex handhar farligt avfall och förorenad jord. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

Kontakta oss för mer information.

Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial 

Provtagning och analys av byggnadsmaterial kan göras av flera orsaker. Kanske ska byggnaden rivas och deponeras eller också ska en gammal industribyggnad saneras och användas till andra verksamheter. Ska deponering ske, se under rubriken Avfall. SGS erbjuder för närvarande ett antal paket vid analys av t ex betong och tegel.

För information om provmängd och ev. kärl kontakta kundservice på telefon 013-25 49 20.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

Mark

Markprover 

Analys av förorenad mark är ett område som vuxit de senaste 10 åren i takt med ett ökat intresse och en skärpt miljölagstiftning. Förändrade riktlinjer har lett till att nya analyspaket har utvecklats. SGS har ett stort urval av analyser för markprov med inriktning på att hitta föroreningar. Inom denna provkategori är det ofta viktigt med snabba analyssvar. Därför erbjuder vi expressanalyser på ett flertal av de vanligaste analyspaketen. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan. SGS erbjuder flexibla transportlösningar från norr till söder. Förutom de dagliga transporter som går från våra inlämningsställen runt om i landet kan SGS även erbjuda transportlösningar arrangerade för just ert projekt.

Vi täcker hela Sverige

Vi hämtar på kontoret eller direkt på siten. Landsbygd eller storstad. Det spelar ingen roll. Du bestämmer var och när. Proverna anländer till laboratoriet samma dag och kan därför svaras ut redan 07.00 dagen efter. För mer information eller bokning av transport kontakta kundservice på telefon 013-25 49 20.

Expresstjänster

För ett antal analyser i framför allt mark men även i grundvatten, erbjuder SGS expressanalys med extra snabb svarstid. För följande analyser erbjuds expressanalyser:

 • ORGNV
 • M10
 • PAH16
 • ALIF
 • AROM
 • BTEX

Vi erbjuder två olika expressalternativ:

 • Over Night
 • Ett dygn

Expressproverna måste bokas via SGS´s expressbokningssystem. Detta är för att vi ska kunna ge er svarsgaranti. Expressprover bokas hos kundservice senast samma dag som proverna skickas in men det är alltid bra att vara ute i så god tid som möjligt för att få en garanterad plats i bokningssystemet. För prover som kommer in utan bokningsnummer garanteras ingen expressanalys.

Boka dina expresser på telefon 013-25 49 31.

Sediment

Sediment

Vikten av oförstörd mark har uppmärksammats mer och mer på senare år. Begrepp som miljöskuld och ägaransvar har gjort det ekonomiskt kännbart att underlåta att ge akt på den yttre miljön. SGS har ett stort urval av analyser för mark-, slam-, och bottensedimentprov.

Analyser av bottensediment

I sediment ackumuleras miljöföroreningar som sedan kan frigöras till vattendraget. Halterna av de skadliga ämnena reflekterar ofta långtidsexponering. Näringsämnen fixeras till olika grad i sediment beroende av omgivande fysikalisk-kemiska egenskaper hos främst vattnet. Vid önskemål om analys av dessa provarter, kontakta oss för en diskussion om provuttag/förbehandling för respektive undersökning. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

Provtagning

SGS´s ackrediterade provtagare täcker hela Sverige
SGS erbjuder en kompetent och erfaren provtagningsavdelning. Provtagarna är licensierade för recipient- respektive avloppsvattenprovtagning. Samtliga metoder ingår också i SGS´s ackreditering och revision av provtagningen genomförs årligen.

Vi utför provtagning i olika typer av sammhang, för vilka olika regelverk också är tillämpliga:

 • Avlopp/industri
 • Grundvatten
 • Ytvatten (sjö, havskust, bäck, å, älv)
 • Dricksvatten
 • Råvatten
 • Lakvatten (deponier, täktverksamhet)

Vi utför provtagningar av:

 • Vatten
 • Sediment

Våra provtagningsmetoder/hanteringsrutiner är sedan lång tid optimerade för efterföljande analys av:

 • Metaller
 • Närsalter
 • Organiska miljögifter
 • Biologiska parametrar (bottenfauna, påväxt, plankton, kiselalger)

Vi använder oss av:

 • Miljövänliga bilar, skotrar, båtar, hydrokopter
 • Adekvat utrustning för stickprovtagning
 • Pumputrustning för flödes-/tidsproportionell provtagning över längre tid
 • Ett stort kontaktnät både internt (labpersonal och konsulter) och externt (kollegor, kunder, och myndigheter).
 • EU:s ramdirektiv för vatten

  SGS´s provtagare och konsulter är en stor tillgång för våra kunder som arbetar med EU:s omfattande ramdirektiv för vatten. Våra konsulter har erfarenhet av att upprätta och arbeta med kontrollprogram för framförallt limniska miljöer men också kustnära program. Våra konsulter och provtagare har kännedom om de flesta områden i Sverige genom att de utvärderar och administrerar mer än hälften av landets recipientkontrollprogram. Provtagningsuppdrag kopplade till ramdirektivet pågår i både kust och sjö med statusklassning av bottenfaunasamhället och växtplanktonfloran. Vår samarbetspartner för biologiska analyser är välrenommerade Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Vi följer noga utvecklingen av vattendirektivets införande i Sverige, såsom framtagande av åtgärdsprogram, remissrundor och annat av betydelse för att kunna anpassa våra tjänster och underlätta för dig som kund.

  Livsmedelsanalyser

  Livsmedelsanalyser

  Livsmedelsanalyser 

  Ständiga och snabba förändringar i vår omvärld och kring våra livsmedel ställer kontinuerligt högre krav på oss som samarbetspartner. Marknaderna är i större utsträckning sedan länge globala, utvecklingen inom teknik och design går i rasande takt samt att modifiering av produkter ger oanade möjligheter. Samtidigt uppdagas fusk runt om i Europa kring både innehållsdeklarationer, dokumentation och kvalitet.

  SGS vill vara en garant för kvalitetsdrivet analysarbete så att våra kunder kan känna tilltro och trygghet i resultaten. Våra laboratorier är ackrediterade och analyser samt gränsvärden är anpassade efter gällande lagstiftning. Därmed stärks förtroendet för både enskilda företags produkter och indirekt hela segments seriositet.

  Vi erbjuder ett brett sortiment av livsmedelsanalyser och tjänster för aktörer inom livsmedels branschen och offentlig kontroll. Vi utför mikrobiologiska och kemiska analyser samt kontroll av hållbarhet, märkning och näringsvärdesdeklarationer. Vi erbjuder också analyser av tillsatser, främmande ämnen som exempelvis allergener, toxiner och bekämpningsmedel. Vi ger dig som kund tillgång till analyser och kunskap som säkrar kvaliteten på dina produkter och tjänster. Hos oss får du stöd och rådgivning från vår kundservice samt tillgång till våra experter och konsulter.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Beställing av livsmedelsanalyser

  Beställning av livsmedelsanalyser 

  Det finns flera sätt att beställa analyser från SGS. Det absolut bästa sättet att interagera med SGS är genom att använda vårt onlinesystem @mis. Via @mis når du labbet dygnet runt alla dagar i veckan. Eftersom all kommunikation sker digitalt elimineras felkällor såsom handskriven och muntligt överförd information. Klicka här för att läsa mer om @mis! Är du inte redan @mis-användare och tycker det låter intressant? Registrera dig då här för att skaffa ett @mis-konto! Observera att du måste vara kund hos SGS innan du kan börja använda @mis.

  Möjlighet finns även att beställa via:

  • Följesedlar: Det är mycket viktigt att följesedeln fylls i korrekt och noggrant. Felaktigheter eller missad information, tex. information om fakturareferens, leder till följdproblem som exempelvis felaktiga fakturor. Här hittar du våra följesedlar!
  • Streckkodsförsedda etiketter. Tillsammans med kundservice kommer ni överens om vilken information som ska finnas färdigtryckt på etiketten och vilken information som ska skrivas i av provtagaren, tex. provtagningsdatum. Sen klistras etiketten på burken eller flaskan och skicka provet till SGS – enkelt!

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Djurartbestämning av kött

  Djurartsbestämning 

  Vi erbjuder både kvalitativa och semikvantitativa analyser av flera djurslag. Analysmetoden bygger på att man letar efter artspecifika DNA-strängar och man måste därmed veta vilket/vilka djurslag man vill leta efter.

  Provtagning

  Innan ett prov tas ut är det viktigt att tänka ut målet med provtagningen. Är det i syfte att verifiera en egenkontroll eller är det misstanke om exempelvis felmärkning? Analysen som utförs är ingen screeningmetod utan vi letar efter specifika arter. Vilka arter som vi ska leta efter är det du som kund som bestämmer då det är du som har kännedom om provet. Viktigt att tänka på är att ett helt köttstycke bara utgörs av en art och att det då kan räcka att bara analysera för det djurslag som man tror att det består av. Är det däremot en sammansatt produkt som ska analyseras bör man analysera både för det djurslag som produkten ska bestå av samt det/de djurslag som man misstänker inblandning av.

  Provmängd

  För prov bestående av ett helt köttstycke räcker 100 g men är det en sammansatt produkt beror provmängden av köttinnehållet. Desto mindre kött i produkten desto större provmängd behövs eftersom det är själva köttet som väljs ut för analys.

  Vad kan påverka resultatet?

  Mycket kraftig processning samt konservering kan påverka DNA-strängarna och ett negativt analysresultat hos denna typ av prov kan därmed vara missvisande. Även viss korsreaktivitet kan ske då äggula kan ge positivt utslag vid analys av kyckling och mejeriprodukter kan ge positivt utslag vid analys av nöt.

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Dricksvatten

  Dricksvattensföreskrifter (LIVSFS 2022:12)

  De nya dricksvattenföreskrifterna är från årsskiftet officiellt implementerade, och de är utformade för att säkerställa att alla människor har tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten. Dessa föreskrifter innefattar på sikt striktare gränsvärden för vattenkvalitet, samt krav på regelbunden provtagning av rå- och dricksvatten.

  Vill du som privatperson beställa analys av ditt brunnsvatten gör du det enkelt och prisvärt på vår privatportal www.brunnsvatten.se.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Faeces

  Feaces 

  SGS rekommenderar faecesprov (avföringsprov) för personal som hanterar livsmedel vid exemeplvis nyanställning, efter utlandsvistelse eller vid misstanke om smitta. Kravet på faecesprov efter utlandsresa togs bort på 1990-talet, men många företag och organisationer har kvar det som en bra försäkran och kontroll för att undvika att få in Salmonella i produktionslokalerna.

  Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

  Provtagning

  För analys av faecesprover används Transswab provtagningsculturett.
  Resultatet erhålls som "påvisad" eller "ej påvisad Salmonella"

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

   

  Fågel och fågelprodukter

  Fågel och fågelprodukter 

  För fågel och fågelprodukter erbjuder SGS ackrediterade mikrobiologiska analyser av både sjukdomsframkallande bakterier som Campylobacter och Salmonella samt indikatorbakterier, vilka avslöjar brister i hantering eller förvaring av livsmedel. Produktutbudet är anpassat i enlighet med gällande regelverk för bl. a. hygien- och säkerhetskriterier, för den frivilliga och obligatoriska salmonellakontrollen av fjäderfä och ägg, näringsvärdes- och allergenanalyser. Till våra kunder hör företag i livsmedelsbranschen, som vill försäkra sig om att deras produkter håller god kvalitet och myndigheter som undersöker livsmedel i den offentliga kontrollen.

  Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

  För provtagning av fågel och fågelprodukter används antingen SGS´s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget, eller träck/sockprover. Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SGS är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet. För mikrobiologiska anlyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.

  Representativ provtagning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut. Salmonellakontroll Vid provtagning i det obligatoriska och frivilliga salmonellaprogrammet analyseras antingen träck (2 burkar à 75 g), eller så analyseras speciella fuktade sockor som träs utanpå skor/stövlar när provtagaren går runt i djurutrymmet (2 par sockor eller 5 par sockor).

  Provtagning enligt EG 2073/2005

  Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år. Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen. För Fågel och fågelprodukter har SGS ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005, såsom för malet kött och köttprodukter från fjäderfä, samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten.

  Skicka proverna till laboratoriet

  Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut.

  Länkar:

  • Länk till EG 2073/2005 Mikrobiologiska kriterier

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

   

  Hygienkontroll

  Hygienkontroll 

  En bra rengöring och en effektiv rengöringskontroll är grundläggande rutiner i all egenkontroll. SGS erbjuder olika typer av provtyper för hygienkontroll beroende på var kontrollen ska göras. Exempelvis tryckplattor med Hygicult TPC samt svabbar, svampar och tops. Tryckplattor är ett redskap för att på ett enkelt sätt kontrollera och verifiera sin rengöring och rekommenderas som grundprovtagning för alla som hanterar livsmedel. SGS erbjuder Hygicult TPC antingen styckevis eller i ett paket om fem stycken, samt avläsning.

  För mikrobiologiska analyser i svabbprover har vi analyserna E. coli o157, Listeria monocytogenes samt Salmonella i vårt utbud. Hygienkontroll på slaktkroppar görs med borr- eller svabbprov enligt EG 2073/2005 Mikrobiologiska kriterier. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover.

  Provtagning

  Rengöringskontroll i en livsmedelsanläggning görs på rengjorda ytor som t. ex arbetsbänkar, golvbrunnar, transportband, verktyg och maskiner som kommer i kontakt med livsmedel. Beroende på ytan, kan lite olika metoder tillämpas.

  Provtagning med tryckplatta

  Med Hygicult tryckplatta kan ytor som är släta och torra ytor och som kommer i kontakt med livsmedel kontrolleras. Resultatet visar på antalet aeroba mikroorganismer på den testade ytan och erhålls som antal cfu/cm2. Till varje yta som ska undersökas används en tryckplatta. Vid inskick till laboratoriet behöver tryckplattorna inte transporteras kylda. Det viktiga är att de inte är frysta.

  Provtagning med svabbar

  Vid rengöringskontroll av släta, skrovliga och böjda ytor som exempelvis golvbrunnar. Provtagning sker med sterila kompresser.

  Provtagning med svamp

  Vid rengöringskontroll av släta, skrovliga och böjda ytor som exempelvis golvbrunnar. Provtagning sker med kommersiellt tillgängliga sterila svampar.

  Provtagning med tops

  Vid kontroll av ytor som är svåråtkomliga. Provtagning sker med kommersiellt tillgängliga sterila tops.

  Hygienkontroll slaktkropp

  För provtagning av slaktkroppar kan en destruktiv (förstörande) metod användas; borrprov.

  Alternativt kan en icke-destruktiv metod används som då innebär att en bestämd yta av slaktkroppen svabbas (stryks) med exemeplvis en fuktig kompress eller svamp.
  Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Provtagningsmaterialet ska inte hanteras i onödan så att det riskeras bli kontaminerat vilket kan påverka analysresultatet.
  För att få så jämförbara resultat som möjligt bör provtagningstekniken vara likformig för alla prov, slaktkroppar och provtagningsdagar.
  För fjäderfäslaktkroppar poolas prover från nackskinn efter kylning

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

   

  Kött och köttprodukter

  Kött och köttprodukter 

  För kött och köttprodukter har SGS en mycket stor erfarenhet av att tillhandahålla ett brett utbud av ackrediterade livsmedelsanalyser för våra kunder - både mikrobiologiska och livsmedelskemiska. I utbudet finns analyser som ger dig som företagare information om hållbarhet, kvalitet, allergener och näringsvärden. Även mydigheten kan använda motsvarande paket för att kontrollera verksamhetsutövaren.

  Trikinundersökning

  Trikinos är en sjukdom som orsakas av en parasit –Trichinella. Symptom hos människor är buksmärtor, senare muskelsmärtor, feber, svullna ögonlock och ljusöverkänslighet. Trikiner undersöks i kött från tamsvin, vildsvin, häst samt björn.

  Skatol

  Skatol hos okastrerade hangrisar ger upphov till luktförändringar i köttet (ornelukt). Fettprover analyseras för att kunna sortera bort slaktkroppar med hög skatolhalt.

  Provtagning

  För provtagning av Kött och köttprodukter används antingen SGS´s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget. Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SGS är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet. För mikrobiologiska analyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.

  Representativ provtagning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut.

  Trikinprover

  Med trikiner avses alla nematodarter som tillhör släktet Trichinella. Människan kan bli smittad av trikinos genom att äta otillagat, smittat kött med en påföljande sjukdomsbild som varierar från milda symtomfria fall till svåra, dödligt förlöpande tilllstånd. Trikinkontroll ska enligt lag utföras på kött från tamsvin, vildsvin, häst, björn m.fl. som ska säljas för konsumtion.

  Från hela slaktkroppar av tamsvin skall ett prov som väger minst 1 g tas från en av diafragmapelarna vid övergången till senvävnad. Från avelssuggor och avelsgaltar skall ett prov som väger minst 2g. Om diafragmapelare saknas tas ett dubbelt så stort prov från diafragmans revbens- eller bröstbensdel eller från tung-, kök- eller bukmuskulaturen. Från styckningsdelar av kött samt från frysta prover skall ett prov som väger 5g med lite fett tas från tvärstrimmig muskulaturen så nära ben eller senor som möjligt. Proverna undersöks som samlingsprov.

  Mer inforamtion om Trikiner finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). 

   

  Provtagning enligt EG 2073/2005

  Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år. För slaktkroppar, malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött finns dock en provtagningsfrekvens angiven. Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen. För Kött och köttprodukter har SGS ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005 samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten. För Slaktkroppar har SGS ett antal analyspaket som är anpassade enligt processhygienkriterierna. Se vidare under ""hygienkontroll""

  Skicka proverna till laboratoriet

  Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut.

  Länkar:

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Legionella

  Legionella 

  SGS utför analyser av Legionella i bassängbad, duschar, kyltorn, processvatten m.m.
  Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som orsakas av legionellabakterier och som årligen beräknas drabba ca 500 personer i Sverige. Smittspridning sker genom inandning av den legionellahaltiga vattendimma som bildas vid t. ex. duschning. Normalt får man inte legionärssjuka genom att dricka vatten och sjukdomen smittar inte från person till person.

  Förekomst/tillväxt: Legionellabakterien är en sötvattenorganism som finns naturligt i låga koncentrationer i jord, sjöar och vattendrag. Problem uppstår när bakterien tillväxer i stora mängder, t. ex. i ledningssystem med stillastående vatten och/eller vid en för bakterien gynnsam temperatur (mellan 20-45ºC). Tillväxten gynnas även av den biofilm som bildas i varmvatten-ledningarna. Bakterien kan sedan spridas med den vattendimma som bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät, t.ex:

  • Duschar och kranar (ofta biofilm i slangarna). Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma.
  • Bubbelbad. Vattentemperaturen i bubbelbadet är idealisk för bakterietillväxt.
  • Flera utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn för bl. a. luftkonditionering på taket till byggnader.
  • Andra källor kan vara luftfuktare, nödduschar, befuktningsanläggningar för frukt och grönsaker, tempererade bassängbad, processvatten m.m.

  Snabbmetodens fördelar och användningsområden

  • Väldigt sensitiv och specifik metod med vilket
  • menas att rätt bakterie (Legionella) kan enkelt påvisas och i låga halter.
  • Snabbt svar – inom 24 timmar. Särskilt viktigt vid utbrott där snabb hantering kräver snabba provsvar.
  • För övervakning (trendanalyser) och tidigt påvisande av ev. Legionellabakterier.
  • Optimering av behandling - för uppföljning av olika behandlingar vilket ger en minskning av kostnader för en eventuell desinfektion.
  • För kartläggning av olika vattensystem.
  • PCR kan även påvisa sk ”levande men icke odlingsbara Legionellor” dvs. sådana som inte går att påvisa med den vanliga odlingsmetodiken (ex. stressade celler) men som kan tillväxa i naturligt tillstånd.
  • Ett negativt svar med PCR indikerar snabbt att systemet är säkert. På analysrapport kan man således få svaret påvisad Legionella men inget kvantitativt värde vilket då beror på att analyssvaret är positivt för påvisande men värdet är lägre än den angivna detektionsgränsen för kvantitativ analys.

  Viktigt att tänka på

  • Vid utbrotts-/smittspårningsutredningar i samband med patientfall rekommenderas att PCR-analysen kompletteras med traditionell odlingsmetodik då levande kolonimaterial kan behövas vid en eventuell vidare typning.
  • För behandlade vatten (kyltorn/annat) rekommenderas att nytt prov tas absolut tidigast efter 48 timmar från behandling då biocider kan påverka PCR-analysen negativt.
  • PCR-analysen utförs inte på extremt smutsiga vatten t ex bioreningar.

  Vi erbjuder följande analyser

  • Kvantitativ analys – svar fås i enheten

  Genomkopior* (GU)/L för Legionella pneumophila och/eller Legionella species.
  För kyltorn rekommenderas i första hand analys för Legionella pneumophila eftersom de allra flesta utbrotten är kopplade till just till den arten.

  Beställningskod är:

  LEG001 (V) för Legionella pneumophila och
  LEG002 (V) för Legionella species

  • Kvalitativ analys – ”påvisande” eller ”icke påvisande” av Legionella pneumophila.

  Analysen gäller endast för svabbprover.

  Beställningskod är: LEGSV1 (V)
  Detektionsgränser:
  För kvalitativ (påvisande) Legionella-analys är <80> GU/L
  För kvantitativ (hur mycket) Legionella-analys är <480> GU/L

  Provtagning

  Vatten som används i livsmedelsindustri

  Vilken typ av vatten som ska eller får användas vid livsmedelshantering finns reglerat bland annat i Förordningen EG 852/2004. Där anges krav på vattenanvändningen för olika områden i en livsmedelslokal, både gällande tillgång och kvalitet. Det anges även att rutiner kring ""vatten"" är en grundförutsättning i egenkontrollen.

  Som grundregler ska vatten av dricksvattenkvalitet används i livsmedelshantering, men det finns undantag som ger företag möjligheten att använda vatten av annan kvalitet förutsatt att det inte påverkar säkerheten hos livsmedlet. Ett exempel är "Rent vatten". Rent vatten kan vara vatten från havet eller från en sjö som används vid fisk- och musselhantering för att skölja hel fisk, framställa is för att kyla hel fisk eller för extern rengöring bland annat.

  När vatten används som inte är av kontrollerad dricksvattenkvalitet, är det noga att göra en ordentlig faroanalys så att vattnet inte är källa för kontaminering av produkten. Även vattens om används för handhygien och för rengöring av utrustning bör vara av dricksvattenkvalitet som utgångspunkt. Sköljvatten som används i slutna system, så kallat CIP-vatten (Cleaning in place) kan också kontrolleras med passande analyspaket hos SGS.

  Definition av "dricksvattenkvalitet" och vad som omfattas gällande kemiska och mikrobiologiska parametrar finns information om i dricksvattendirektivet och i dricksvattenföreskrifterna.

  Om kommunalt vatten används är kommunen ansvarig för vattenkvaliteten fram till fastigheten, och Du som företagare bör vidare kontrollera det exempelvis via alla relevanta tappkranar. Det är viktigt att ta del av de analysreslutat som kommunen får gällande vattenkvaliteten som kan påverka Din produkt, och även att ha rutiner för lämpliga åtgärder vid ex kokrekommendationer från kommunen.

  Om vatten från egen källa används är det du som företagare som är ansvarig för att kvalitetens kontrolleras. Företag som är BRC-certifierade har även krav från standarden (från och med version 6, 1/1 2012) att kontrollera flödesriktningar och ritningar på avlopp och vattendistribution inom livsmedelslokalen, som även det kan påverka vattenprovtagningen.

  Tryckluft

  I de verksamheter där tryckluft används kan den kontrolleras genom att luften trycks ned i en speciell flaska med vatten, som sedan analyseras hos SGS.

  Is

  Is ska, med några undantag, framställas av vatten av dricksvattenkvalitet och analyseras som provtagning sker genom att is skickas in i en av SGS´s sterila provtagningsburkar.

  Bilder på provtagningsmaterial Länk till EG 852/2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:SV:PDF

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Mejeriprodukter

  Mejeriprodukter 

  SGS erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av sjukdomsframkallande bakterier och indikatorbakterier, vilka avslöjar bristande hantering eller förvaring av livsmedel. SGS har ett anpassat produktutbud i enlighet med gällande regelverk för bl. a. märkning och presentation av livsmedel, användande av symboler, kosttillskott samt näringsvärdesdeklarationer. Till våra kunder hör företag i livsmedelsbranschen, som vill försäkra sig om att deras produkter håller god kvalitet och myndigheter, som undersöker livsmedel i den offentliga kontrollen.

  För provtagning av Mejeriprodukter används antingen SGS´s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget.
  Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SGS är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet.
  För mikrobiologiska anlyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.

  Representativ provtagning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut.

  Provtagning enligt EG 2073/2005

  Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år. Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen. För Mejeriprodukter har SGS ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005 samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten.

  Skicka proverna till laboratoriet

  Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut.

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Sammansatta livsmedel

  Sammansatta livsmedel 

  Sammansatta livsmedel är en stor kategori livsmedel som omfattas av flera olika livsmedelsanalyser. SGS tillhandahåller ett brett sortiment av mikrobiologiska anlayser av sjukdomsframkallande mikroorganismer och indikatororganismer som indikerar brister i hantering eller förvaring av livsmedel. Andra analyser som är av intresse både för livsmedelsproducerande företag och för kontrollmyndigheten är anlayser som kontrollerar märkning, hållbarhet, anger näringsvärde, allergener och andra livsmedelskemiska värden.

  Provtagning

  För provtagning av Färdiglagad mat används antingen SGS´s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget. Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SGS är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet. För mikrobiologiska anlyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.

  Representativ provtagning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut.

  Provtagning enligt EG 2073/2005

  Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år. Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen. För Färdiglagad mat anger kriterierna framförallt att bakterien Listeria monocytogenes ska kontrolleras. Vid varje provtagningstillfälle ska 5 delenheter tas ut, utom när det gäller livsmedel avsedda för spädbarn eller för medicinska ändamål då antalet provenheter är 10. Även annan färdiglagad mat (ätfärdig) finns med i de mikrobiologiska kriterierna; exempelvis ätfärdiga livsmedel med råa ägg eller ätfärdig uppskuren frukt eller grönsaker. För färdiglagad mat har SGS ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005 samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten.

  Skicka proverna till laboratoriet

  Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut.

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Träck

  Träck 

  För träckprover erbjuder SGS flera ackrediterade analyser av Salmonella som uppfyller den obligatoriska och den frivilliga Salmonellakontrollen för fjäderfä. Träckanalyser rekommenderas även för Salmonellaundersökning för alla djurslag, även för husdjur.

  Provtagning

  Vid träckprovtagning, som exempelvis kan användas i den frivilliga och i den obligatoriska salmonellakontrollen, samlas träck in för analys (2x75 g), alternativt sockprover. Avföring från exemepvis husdjur är också möjligt att analysera med en träckanalys.

  Vegetabilier

  Vegetabilier omfattar frukter, grönsaker och kryddor, men även bär svamp och bröd bland annat. SGS erbjuder ett antal analystjänster, både mikrobiologiska för kontroll av sjukdomsframkallande bakterier som Salmonella, Listeria, Campylobacter och E. coli O157 samt indikatororganismer som ger information om hantering, hållbarhet och förvaring av produkten. I analyssortimentet finns även livsmedelskemiska analyser gällande näringsvärde, allergener, metaller och andra intressanta parametrar för kvalitet och säkerhet. Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan. För provtagning av Vegetabilier används antingen SGS´s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget. Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SGS är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet. För mikrobiologiska anlyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.

  Representativ provtagning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut.

  Provtagning enligt EG 2073/2005

  Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år. Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen. För Vegetablilier har SGS ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005, såsom för ätfärdig uppskuren frukt och grönsaker och ätfärdiga groddar samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten. Provtagning bekämpningsmedel SGS rekommenderar att provtagningen sker enligt direktiv 2002/63/EG, som är utformad för offentlig kontroll. Där framgår hur prov ska tas ut och hur stort prov som ska skickas in. Provmängden bestäms av varans storlek, så att mängden som tas ut av ett parti kan anses representativt för partiet. Det är viktigt att skicka in tillräckligt stor provmängd. Vi får ofta frågor om varför det krävs så mycket prov och det är flera faktorer som styr att provet blir representativt, till exempel så utsätts enheterna olika mycket för de aktiva substanserna beroende på var på plantan de växer. I direktiv 2002/63/EG, tabell 4 anges rekommenderade provmängder.

  Skicka proverna till laboratoriet

  Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut.

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Fisk och skaldjur

  Fisk och skaldjur 

  SGS erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade analyser som passar fisk och skaldjursprodukter. Exempelvis mikrobiologiska analyser av sjukdomsframkallande bakterier såsom Listeria monocytogenes och även indikatorbakterier, vilka avslöjar brister i hantering eller förvaring av livsmedlen. SGS har ett anpassat produktutbud i enlighet med gällande regelverk för bl. a. hygien- och säkerhetskriterier, märkning och presentation av livsmedel, metaller samt näringsvärdesdeklarationer. Till våra kunder som är intresserade av analyser av fisk och skaldjur hör livsmedelsproducerande företag, som vill försäkra sig om att deras produkter håller en god kvalitet, samt myndigheter som undersöker livsmedel i den offentliga kontrollen.

  För provtagning av fisk och skaldjursprodukter används antingen SGS´s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget. Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SGS är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet. För mikrobiologiska anlyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.

  Representativ provtagning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut. Flera delprover kan tas ut ur ett parti livsmedel och antingen analyseras separat eller så kan de slås samman till ett så kallat poolat prov och ett enda resultat erhålls. I vissa verksamheter är stickprovtagning vanligt och då tas frivilligt antal livsmedelsprover ut medan det i vissa fall finns anledning till att ta ut ett större antal livsmedelsprover. Det kan exempelvis vara en lagstadgad provtagning som ofta föreskriver att 5 delprov tas ut vid varje provtagningstillfälle.

  Provtagning enligt EG 2073/2005

  Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år. Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen. För Fisk och skaldjur har SGS ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005 samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten.

  Skicka proverna till laboratoriet

  Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut.

  Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post se.hn.livsmedel@sgs.com om du har fler frågor.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Biotaanalyser

  Biota analyser

  Biota analyser 

  Biota analyser ger möjligheten att finna spår av föroreningar som annars inte skulle upptäckas p.g.a. väldigt låga koncentrationer. Många organiska föreningar är fettlösliga och upplagras i organismers fettvävnad och vi får en s.k. bioackumulation, dvs halterna ökar över tid då föreningarna inte lämnar kroppen. Detta gäller exempelvis PCB, Dioxiner, PBDE m.fl. ämnesgrupper. När rovdjur äter byten med upplagade ämnen i sig ökar koncentrationen snabbt uppåt i näringskedjan och vi får en s.k. biomagnifikation. Därför har toppredatorerna alltid högst koncentrationer och det var detta som drabbade säl och havsörn svårt under 50-talet då PCB och DDT nästan utrotade dem i Östersjöområdet.

  Sök i vårt utbud (extern sida)
  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista som du hittar under våra tjänster

  Rökgaser

  Rökgaser

  Rökgaser 

  Vad gäller luftföroreningar utför vi analyser av dioxiner — biprodukter vid förbränning och industriprocesser.
  De hör till de mest toxiska föreningarna och det är viktigt att ha god kontroll över hur mycket som släpps ut i miljön.
  SGS´s laboratorium i Linköping är det enda i Sverige som är ackrediterat för analys av denna typ av föreningar.

  Vi tillhandahåller givetvis också ett brett utbud av andra organiska ämnen samt tungmetaller och joner.