Om oss

Jobba hos oss

SGS har fyra laboratorier i Sverige, från Malmö i söder till Umeå i norr.

Ansök

Våra inlämningsställen

På våra inlämningsställen kan ni lämna in färdigpackade kylväskor.

Besök

Om oss

Vi är SGS – världsledande test-, inspektions- och certifieringsföretag.

Vi är erkända som det globala riktmärket för kvalitet, service och integritet. Med våra ca 90 000 anställda driver vi ett nätverk av 2 600 kontor och laboratorier runt hela världen som arbetar tillsammans för att möjliggöra en bättre, säkrare och mer sammankopplad värld.

Var du än befinner dig, oavsett bransch, tillhandahåller våra experter över hela världen specialiserade lösningar för att göra ditt företag snabbare, enklare och effektivare. 

SGS Analytics Sweden är inriktade på miljö- och livsmedelsanalyser och en del av väldens största laboratoriekoncerner – SGS Group.

Vi är engagerade i övervakning, kontroll och restaurering av vår miljö. Vi utför laboratorieanalyser, provtagning och konsulttjänster inom detta område. Vi är specialiserade inom vatten- och markanalyser och har bl a ett avancerat dioxinlaboratorium för rökgasanalyser.

Vi jobbar för att minimera det oförutsedda och för att säkra kvaliteten i våra kunders livsmedels- och dricksvattenproduktion. Vi gör laboratorieanalyser och egenkontrollprogram samt riktade konsulttjänster inom dessa områden. Vi jobbar för att slutkonsumenten ska kunna lita på att maten och dricksvattnet är kontrollerat och säkert.

Vi erbjuder ett brett spektrum av analyser inom våra fyra huvudområden vatten, livsmedel, fasta material samt luft.

 

Våra laboratorier

LINKÖPING 

Postadress:
Box 1083, 581 10 Linköping
Tel: 013-25 49 00
E-post: se.ie.info@SGS.com

Öppettider:
Måndag-fredag kl. 08.00 - 17.00
Provinlämning kan ske måndag-fredag kl. 08.00 - 24.00.

Karlstad

Besöksadress
Bromsgatan 4A
653 41 Karlstad


Postadress:
Box 307
651 07 Karlstad

Tel: 054-21 30 77
Fax: 054-19 05 70
E-post: se.ie.info@SGS.com

Öppettider:
Inlämning måndag-fredag kl. 08.00–12.00, 13.00-16.00
OBS! Fredagar – inlämning av livsmedelsprov (planerad provtagning) senast kl 12:00

Malmö

Besöks- och post/godsadress:
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö

Tel: 040-672 89 00
Fax: 040-672 89 01
E-post: se.ie.info@SGS.com

Öppettider:
Mån-fre kl. 08.00 - 16.30 (stängt för lunch 12:00-13:00)

Umeå

Besöks- och godsadress:
Mariehemsvägen 6
906 54 UMEÅ

Postadress:
Box 3080
903 03 UMEÅ

Tel: 090-71 16 60
Fax: 090-71 16 69
E-post: se.ie.info@SGS.com

Öppettider:
Mån-tors kl. 08.00-16.30 (lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)
Fre kl. 08.00-12.00

Inlämningsställen

På våra inlämningsställen kan ni lämna in färdigpackade kylväskor, dessa hämtas samma dag efter sista inlämningstid och transporteras till respektive laboratorium.
På kartan nedan hittar ni våra inlämningsställen, tänk på att det skiljer sig på om du är företagskund eller privatkund.

 

Våra Laboratorier dit privat- och företagskunder kan lämna in sina prov

 

Våra inlämningsställen för våra privat- och företagskunder

 

Våra inlämningsställen för bara våra privatrkunder

 

OBS! Mycket viktigt att företagspaket används vid användning av posten.
Privatpaket av olika slag går ej att använda pga att dessa paket inte levereras direkt till laboratoriet.
Detta gör att transporten för privatpaket blir för lång

 Här kan du lämna in prover för expressanalys! (OBS! expressanalys måste bokas hos Kundservice)

                               

Klicka på ikonen i vänstra övre hörnet för att se lista på vår inlämningsställen eller klicka på markeringarna på kartan.

 

Vision, mission och värderingar

Vision

Marknadsledande inom miljö- och livsmedelsanalyser för att skydda allmänhetens hälsa.

Genom engagerade medarbetare med en passion för service och kvalitet.

Genom värdeskapande kundupplevelse.

Mission

Vårt uppdrag är att skydda samhället genom utmärkta laboratorietjänster.

Värderingar

Respekt för individen.

Vi agerar med hög moral och ärlighet, inger förtroende genom att säga vad vi menar, står för det vi säger och tar ansvar för våra handlingar.

Kunden i fokus

Vi finns till för att serva våra kunder och vi visar det genom vårt sätt att bemöta dem. Vi erbjuder de bästa analyserna och strävar efter att göra det med en servicenivå som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vårt team försöker överträffa förväntningarna och skapa ett långvarigt positivt intryck av oss och våra tjänster.

Kvalité och miljöarbete

Kvalité och miljöarbete 

Kvalitetssystem innefattar ett omfattande program för såväl verifiering av metoder som intern och extern kvalitetskontroll, allmänna kvalitetssäkringsrutiner samt rutiner för kalibrering, service och underhåll av instrument och utrustning. Förutom det rent tekniska kvalitetssäkringsarbetet inom laboratoriet, sker dess-utom en mängd åtgärder för att säkra även den adm-inistrativa kvaliteten, från beställning till fakturering.

SGS har flexibel ackreditering vilket innebär att laboratoriet har möjlighet att, inom bestämda ramar, själv kunna utöka ackrediteringens omfattning utan föregående kontroll från Swedac. De förändringar som genomförs kontrolleras sedan i efterhand i samband med Swedacs regelbundna tillsynsbesök. Observera att den flexibla ackrediteringen medför att den ackrediteringsomfattning som finns på Swedacs hemsida kan ha ändrats sedan den publicerades.

ILAC-märket på rapporten hänvisar till internationella avtal om ömsesidigt erkännande, där ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) är ett internationellt forum för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan.

SGS´s miljöledningssystem uppfyller kraven i ISO 14001 och företaget är certifierat av RISE enligt denna standard.

De frågor som för sgs:s egna laboratorieverksamhet har den största miljömässiga signifikansen rör kemikalier och miljöfarligt avfall, förbrukningen av engångsmaterial samt prov- och persontransporter. Inom dessa områden strävar vi efter att minimera vår förbrukning av resurser och utsläpp i miljön och där sätts miljömål. För att kontrollera måluppfyllelsen sker kvantitativa mätningar och resultaten från dessa följs upp regelbundet. Arbetet med miljöförbättrande åtgärder berör alla anställda inom företaget.

Några exempel på hur det praktiska miljöarbetet bedrivs är: noggrant omhändertagande av farligt avfall, sortering och återvinning av övrigt avfall, planering av rutter för att minimera transporter, kampanjer för besparing, skydd av avlopp för att minimera utsläpp av kemikalier till spillvattennätet samt att hänsyn tas till miljöaspekten vid inköp. I miljöarbetet strävar sgs att så långt det är möjligt minimera sin påverkan på den yttre miljön och att medverka till en förbättrad miljösituation och till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vid en fråga eller ett klagomål till SGS kontaktas kundservice, se Kontakta i menyn.

Ärendet kommer då att registreras i SGS´s ärendehanteringssystem och få ett unikt id-nummer.
Hanteringen av klagomål följer SGS´s interna rutiner och vid avvikelser sker orsaksutredningar och korrigeringar enligt
vår förbättringsprocess. Återkoppling till kund kring ärenden och klagomål samt eventuella korrigeringar sker snarast möjligt.

Hållbarhetsrapport 2020

Productionsledningssystem (ALPS).

SGS i Sverige driver och utvecklar det vi kallar för LEAN Lab och ALPS:s.

ALPS har sedan start influerats av det välkända LEAN-systemet och är idag en naturlig del av vår arbetskultur.

Vi är ett LEAN-företag som jobbar med ständiga förbättringar och lärande.

Ackreditering & certifiering

SGS är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediteringen innebär att våra laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat. Laboratorier som uppfyller kraven i denna standard arbetar även i nära enlighet med ISO 9001.

ILAC-märket hänvisar till internationella avtal om ömsesidigt erkännande, där ILAC (Internationel Laboratory Accreditation Cooperation) är ett internationellt forum för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan.

SGS är ett miljölaboratorium som strävar efter att medverka till en förbättrad miljösituation och till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. sgs är därför också certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

De frågor som för sgs:s egna laboratorieverksamhet har den största miljömässiga signifikansen rör kemikalier och miljöfarligt avfall, förbrukningen av engångsmaterial samt prov- och persontransporter. Inom dessa områden strävar vi efter att minimera vår förbrukning av resurser och utsläpp i miljön. Arbetet med miljöförbättrande åtgärder berör alla anställda inom företaget.

Länkar till Swedacs ackrediteringsbeslut:

 

Jobba hos oss

Bli en del av vårt team

Hos oss kan man exempelvis arbeta som laborant, provtagare, miljökonsult, granskare och säljare. För dessa tjänster krävs minst naturvetenskapligt gymnasium och till vissa tjänster krävs även universitetsutbildning med inriktning på kemi eller biologi.

Vi har också tjänster inom administration som inte kräver naturvetenskaplig bakgrund som t. ex. inom lager, IT, ekonomi, inköp, HR

Hitta våra lediga tjänster här

Policies

Policies

Kundupplevd kvalitet, hänsyn till den yttre miljön och god arbetsmiljö har avgörande inverkan för företagets möjligheter att långsiktigt och framgångsrikt verka på marknaden. I våra kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöpölicies anger SGS de riktlinjer som företaget arbetar efter i dessa frågor. Hur arbetet inom SGS bedrivs utifrån dessa policies, beskrivs i företagets verksamhetsmanual. Det personliga ansvaret och engagemanget att agera i linje med dessa policies samt att vara goda förebilder för andra, är förutsättningar för att nå framgång

Läs mer om våra olika policies:

Kvalitetspolicy

SGS ska uppfylla ackrediteringens krav och verksamheten ska utföras så att opartiskhet säkerställs.

Verksamheten inom SGS avser att tillhandahålla marknadsanpassade tjänster. Med en flexibel organisation och standardiserade processer kan vi snabbt anpassa oss till marknadens behov. Vi ska genom tydlighet i utbud, extern kommunikation och interna rutiner alltid göra rätt från början för att tillgodose kundernas önskemål avseende omfattning, kvalitet och leveranstid. SGS ska eftersträva att ständigt förbättra verksamheten.

Rätt utbildning och kompetens är basen i en väl fungerande verksamhet och en förutsättning för god kvalitet och ett konsekvent utförande. Personalen ska i sitt arbete stödjas av och vara förtrogen med kvalitetssystemet och dess rutiner.

För att säkerställa upprätthållandet av kvalitetssystemet ska tillräckliga resurser och befogenheter ges till de personer till vilka kvalitetssäkringsansvar delegerats.

Johan Bengtsson

VD

Miljöpolicy

SGS´s miljöpolicy ska utgöra fundamentet för att vi ska möta legala såväl som organisatoriskt bindande krav gentemot företagets intressenter; dvs leverantörer, kunder, samhälle, ägare och medarbetare. Med vårt ALPS-arbete, dvs standardiserad daglig styrning/uppföljning samt ständiga förbättringar genom hela organisationen, fokuserar vi på att eliminera slöserier. I och med att slöserier i många avseenden innefattar påfrestning gällande hållbarhet och livscykelperspektivet blir även detta en naturlig del av vår ordinarie verksamhet. Som ett led i detta ska vi:

 
 • Beakta skälighetsprincipen vid beslut som påverkar miljön 
 • Stärka vårt varumärke som ett miljöföretag genom att utveckla och tillhandahålla tjänster där miljön skyddas 
 • Aktivt inhämta, och både externt och internt sprida, kunskap om miljöarbete
 • Motivera medarbetarna till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande 
 • Eftersträva att välja leverantörer och underleverantörer som tillhandahåller de mest miljövänliga varorna och tjänsterna
 • Fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål och ständigt förbättra miljöarbetet
 • Följa tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som vi berörs av

 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för medarbetarnas hälsa. SGS ska genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygga hälso- och säkerhetsrisker i syfte att ha säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Företaget strävar efter att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för god hälsa och säkerhet i arbetslokaler och andra omgivningar där medarbetare verkar. Lagar och partsöverenskommelser ska uppfyllas. Det ligger i SGS´s intresse att i samverkan med medarbetarna söka uppnå och överträffa de minimikrav som enligt lagar och andra krav ställs på företagets arbetsmiljö.

Sekretesspolicy/Mobilapplikationer

SGS Mobile Ordering

Applikationen är ett verktyg för att beställa analyser och ange fakta för prover. Dessa beställningar skickas sedan till vår kundplattform @mis. Applikationen kan bara användas som ett komplement till denna tjänst.

Funktioner som används i applikationen

 • Applikationen behöver tillgång till följande funktioner på din enhet:
 • Kamera – Används för att läsa in streckkoder i applikationen. Det sparas alltså inga bilder utan det som sparas är den text som streckkoden som scannats innehåll.
 • Lagring – Används för att skriva kraschrapporter.
 • Internetanslutning – Används för att möjliggöra inloggning, synkronisering av utbud och dina beställningar.

Vilken information samlas in av applikationen?

Applikationen sparar den data som du synkroniserat från @mis på din enhet, samt den data som skrivs in i applikationen vid användning.

Vilka rättigheter har du att bli bortglömd

Du kan lätt avbryta all insamling av information genom att avinstallera applikationen.

 

Cookie policy

Hittar ni här

 

Dataskyddspolicy

Den hittar du här

Försäljningsvillkor och FaL

Försäljningsvillkor och FaL

SGS är medlem i Föreningen ackrediterade Laboratorier (FaL), en sammanslutning av privata laboratorieföretag vilkas syfte är att leverera analystjänster till företag och organisationer. Medlemskapet i FaL är en garanti för att laboratoriet inte står i sådant förhållande till annan part som ekonomiskt eller på annat sätt kan påverka innehållet i laboratoriets analysarbete som rör ett uppdrag. Denna branschorganisation har antagit ”Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen”.

Läs Allmänna bestämmelser här!

Read the agreement here!

Försäljningsvillkor

När skall dessa bestämmelser tillämpas?
Bestämmelserna ska, om inte annat avtalats, tillämpas på alla uppdrag som Laboratoriet utför åt Beställaren och på alla överenskommelser och transaktioner mellan Laboratoriet och Beställaren. De gäller också alla åtaganden enligt dessa bestämmelser även om de uppkommer vid ett senare datum men härrör från den ursprungliga överenskommelsen mellan Laboratoriet och Beställaren. Andra allmänna bestämmelser eller särskilda överenskommelser som åberopas av Beställaren exempelvis i anslutning till bekräftelser eller fakturering eller annan transaktion, är ej tillämpliga mellan Laboratoriet och Beställaren. Alla tillägg till dessa allmänna bestämmelser, i bilagor och andra handlingar som bifogas till dessa bestämmelser ska, för att bli tillämpliga, vara underskrivna av såväl Beställaren som Laboratoriet.

Övrigt

 • Avseende metodbeteckningar, rapporteringsgränser etc. kan lokala avvikelser förekomma.
 • Inom SGS användes alltid en och samma beslutsregel som innebär att hänsyn inte tas till angiven mät- osäkerhet vid jämförelse mot gränsvärden.
 • Vissa analyser utförs regelmässigt av andra laboratorier, detta framgår på analysprotokollet. SGS förbehåller sig även rätten att vid eventuella arbetstoppar eller tekniska problem anlita underleverantör för analyser som SGS normalt utför i egen regi. Det kan då av praktiska skäl vara svårt att meddela detta i förväg, men om så skett kommer detta att framgå på analysprotokoll.
 • Reserveration för eventuella feltryck i katalogen, innehållet i SGS´s produktutbud kan komma att förändras. För aktuell version av vår produktkatalog se vår hemsida www.SGS.se.
 • Saknas nödvändig information på följesedeln för korrekt rapportering och fakturering, debiteras avgift för ofullständig beställning (X-IP) om komplettering krävs. För analys som ska påbörjas lördag, söndag eller helgdag debiteras start- kostnad helgarbete (X-WE). För aktuell prislista se vår hemsida www.SGS.se.
 • Vid begäran om provansättning av belastningsprover på helger flyttas ansättningsdagen till närmast föregående vardag.
 • Laboratoriet väljer lämplig omfattning och/eller analysmetodik om beställaren inte har någon annan uttalad uppfattning därom eller annat avtalats. Analysomfattningen/-metodiken blir då den som är tillämplig utifrån gällande författning/ förordning eller vad laboratoriet bedömer vara relevant för kunden.
 • För hantering av personuppgifter se vår dataskyddspolicy på vår hemsida.
 • Information om t ex analysresultat kan komma att delges till myndigheter om lag eller föreskrift så kräver.