Nyheter

Analys av vildsvinskött för privatpersoner

Vildsvin lever fritt och äter av det som skogen har att bjuda på. De utsätts då för många slags risker som kan påverka köttets lämplighet för konsumtion. Vildsvin kan bära på flera olika typer av bakterier, parasiter och virus som kan göra oss sjuka. De kan även i vissa regionen innehålla radioaktivitet som kan gör det olämpligt att äta.

Från den 1 juli 2021 subventioneras analyser för att hitta trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. SGS som utför dessa analyser ackrediterat åt jägare och får ersättning för analyskostnaderna direkt från Livsmedelsverket. Det är därigenom gratis för jägaren. Som enskild jägare behöver du inte ansöka om subventionen.

Syftet med subventionerna är att öka konsumtionen av vildsvinskött som är säkert att äta.

Läs mer och beställ

Bygg- och rivningsmaterial 2021-06-29

Inventering före rivning eller ombyggnad, planering och sortering av rivningsmaterial

Byggnader som skall rivas eller byggas om kan innehålla material med miljö och hälsofarliga ämnen. Det gäller byggmaterial, inredning och installationer. Tidigare verksamhet i byggnaden kan ha gett upphov till föroreningar. Frågeställningar rör ofta inventering, sortering, avfallsklassning och omhändertagande i ett resurs- och miljöperspektiv, men i vissa fall även risker i arbetsmiljön.

SGS erbjuder ett komplett utbud av analyser som kan användas i detta arbete.

Läs vårt produktblad

Läkemedelsrester i avloppsvatten 2021-06-20

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Antibiotika i miljön kan dessutom allvarligt hota vår hälsa. Mer kunskap behövs om läkemedlens påverkan på miljön.

Läkemedel som är framtagna för att påverka biologiska processer och samtidigt vara stabila, kommer via våra avloppssystem ut i naturen. Även om halterna är låga kan de påverka fiskar och andra vattenlevande organismer. Mer kunskap behövs inom området och SGS har utvecklat ackrediterade metoder för analys av dessa substanser.

De substanser som för närvarande analyseras framgår av de analyspaket som presenteras på sida 2.

För mer information och beställning av våra Läkemedelspaket, FARMNV (V), FARSGU (V) och FARHVM (V)se vårt produktblad och produktkatalog
SGU's bevakningslista för grundvatten, beställningskod FARSGU (V).

Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för särskilt främmande ämnen, HVMFS 2019:25, beställningskod FARHVM (V).

Läs vårt produktblad